egzamin1. REGULAMIN SPRAWDZIANU WERYFIKUJĄCEGO Z PRZEDMIOTU ORAZ ROZMOWY WERYFIKUJĄCEJ DOTYCZĄCEJ OCENY ZACHOWANIA SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOLESŁAWA CHROBREGO W ŻÓRAWINIE -  POBIERZ

2. WNIOSEK O USTALENIE TERMINU EGZAMINU  WERYFIKUJĄCEGO - POBIERZ

Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego  w Żórawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SP Żórawina.

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-07.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie wymaganym ustawą, tj:

1) strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
2) poniższych elementów strony internetowej;
a) danych teleadresowych podmiotu publicznego oraz linku do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego;
b) narzędzi służących do kontaktu z podmiotem publicznym;
c) nawigacji;
d) deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, zwanej dalej "deklaracją dostępności".

Zgodnie z wytycznymi w/w ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 strona internetowa jest:

 • w pełni zgodna pod względem technicznym, tj:
  • strona posiada narzędzia ułatwień dostępu :

   • podwyższony kontrast;

   • możliwość powiększenia liter;

   • podświetlane linki;

   • mapa strony;

   • skala szarości;

   • jasne tło;

   • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:
  • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR;
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest sekretarz szkoły - kontakt telefoniczny  dostępny  pod numerem:713 165 132 oraz adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także z administratorem strony poprzez e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

 • wejścia do budynków szkoły wyposażone są w podjazdy dla niepełnosprawnych, nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • budynek A częściowo jest dostępny  dla osób z niepełnosprawnością ruchową, nie posiada windy;
 • budynek B jest  dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową - posiada windę;
 • budynki szkoły  wyposażone są w toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie;
 • w budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • w szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 • na terenie placówki istnieje parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym,

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

 • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

school 3518726 1280Szanowni Państwo,

podejmowanie decyzji o miejscu kształcenia własnych dzieci jest sprawą trudną i wymagającą namysłu, zwłaszcza jeśli dzieje się to w warunkach przebudowy systemu edukacji. Pracownicy naszej szkoły starają się patrzeć na każdą zmianę jako na szansę stworzenia nowych, doskonalszych rozwiązań.

W poczuciu troski o to, aby zachować najlepsze praktyki, które udało się już wypracować w naszej szkole, a jednocześnie szukając wciąż nowych, innowacyjnych rozwiązań w procesie dydaktycznyczno-wychowawczym, chcemy we współpracy z Państwem stworzyć optymalne warunki do rozwoju Waszych dzieci. W naszej codziennej dydaktycznej pracy wciąż stawiamy pytania: jak efektywniej wspierać rodziców w trudzie wychowania, jak uczyć dzieci, żeby samodzielnie wzrastały nie tylko w latach, ale i w mądrości.

Atutem naszej Szkoły jest doświadczona i współpracująca ze sobą kadra, znakomita opieka edukacyjna i pedagogiczna, nowoczesne zaplecze dydaktyczne a przede wszystkim środowisko jakie staramy się tworzyć, budując współpracę między nauczycielami, rodzicami i uczniami. Szczególnie ważne są nasze doświadczenia i sukcesy, wiążące się z przygotowywaniem uczniów do konkursów, zawodów i różnego rodzaju rywalizacji. 
Chcemy, żeby wyróżnikami naszej szkoły były: 
- liczne innowacje pedagogiczne, 
- własne zaplecze sportowe i nauczyciele, dbający o wszechstronny rozwój i zdrowie fizyczne dzieci, 
- podwójne wychowawstwo w klasach, opieka edukacyjna i pedagogiczna, bogaty program zajęć dodatkowych. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły. 

Grono Pedagogiczne i Dyrekcja Szkoły

Wyniki rekrutacji  na rok  szkolny 2021/2022

Komisja rekrutacyjna przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie, działając na podstawie Zarządzenia Nr 0050.10.2021Wójta Gminy Żórawina z dnia 27 stycznia 2021r. (załącznik numer 2) oraz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713ze zm.), art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.), informuje, że na dzień 16.04.2021 r. nie ma wolnych miejsc do klasy 1 na rok szkolny 2021/2022 umożliwiających przyjęcie dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

1. Dzieci zakwalifikowane do oddziału  przedszkolengo na rok szkolny 2021/2022 - pobierz

UWAGA! ZAKWALIFIKOWANIE DZIECKA NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM GO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO!

 Lista dzieci, które uzyskały miejsca, zostanie opublikowana po drugim etapie rekrutacyjnym. zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Żórawina.

2. Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 - pobierz

3. Dzieci nierzyjete do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2021/2022 - pobierz

KLASY I 

1. Dzieci  zakwalifikowane do  klasy I na rok szkolny 2021/2022 - pobierz

Uwaga :  zakwalifikowanie i niezakwalifikowanie  nie jest równoznaczne z dostaniem się do 1 klasy lub nie.
lista dzieci przyjętych oraz tych, które nie zostały przyjęte do 1 klasy zostanie opublikowana 19.03.2021

2. Dzieci przyjęte do  klas pierwszy  na rok  szkolny 2021/2022 - pobierz

 

PROCEDURY REKTRUTACJI

1. Harmonogram rekrutacji w załączonym zarządzeniu Wójta Gminy Żórawina.

1.1. Zarządzenie Wójta Gminy Żorawina - pobierz

2. Za rekrutację odpowiada Komisja do spraw rekrutacji powołany zarządzeniem dyrektora szkoły. Komisja ustala harmonogram, tworzy listę dzieci zakwalifikowanych/przyjętych do szkoły.

3. Zasady  naboru :

1.Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria gminne są opublikowane w Zarządzeniu Nr UG.ORG.0050.10.2021 Wójta Gminy Żórawina z dnia 27 stycznia  2021 r.

2.Nabór wniosków do przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w terminie do 22 litego 2021r.

3.Rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży deklarację woli kontynuacji,nie może brać udziału w rekrutacji(złożona deklaracja jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2021/2022).

4.Rodzic/prawny opiekun składa wniosek wraz z dokumentami w przedszkolu wskazanym jako przedszkole I wyboru.

5.O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.

6.W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

7.W celu potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku i oświadczeniach Wójt Gminy Żórawina korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych
w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.

8.Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:

Zamieszkanie to:

a)zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,

b)zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.

4. Rekrutacja - dokumenty do pobrania :

Oddział przedszkolny :

1. Deklaracja woli zapisu  dziecka  do oddziału  przedszkolnego/klasy  pierwszej - pobierz

2. Deklaraca rodziców o przyjecie  dziecka do  oddziału  przedszkolnego  - pobierz

Klasa pierwsza: 

Dla dzieci zamieszkałych  w obwodzie szkoły:

1. Zgłoszenie do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły - pobierz

2. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w poza obwodem szkoły - pobierz

Do zgłoszeń dzieci do klas I należy dołączyć fotografię , a do zgłoszeń do  oddziału  przedszkolnego  tylko  deklarację.

Klasa IV -  sportowa: 

sportowa

1. Regulamin tworzenia i  funkcjonowania klasy  sportowej  w SP im. Bolesława Chrobrego  w Żórawinie  - pobierz

2. załącznik nr 1. Podanie o przyjęcie dziecka do  klasy  sportowej - pobierz

3. załacznik nr 2 . Oświadczenie ( deklaracja) - pobierz

4. Terminy i  miejsca testów sprawnościowych do  klasy  sportowej  - pobierz
5. załącznik nr 7 - pobierz

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 - pobierz

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 - pobierz

 

Podkategorie