school 3518726 1280Szanowni Państwo,

podejmowanie decyzji o miejscu kształcenia własnych dzieci jest sprawą trudną i wymagającą namysłu, zwłaszcza jeśli dzieje się to w warunkach przebudowy systemu edukacji. Pracownicy naszej szkoły starają się patrzeć na każdą zmianę jako na szansę stworzenia nowych, doskonalszych rozwiązań.

W poczuciu troski o to, aby zachować najlepsze praktyki, które udało się już wypracować w naszej szkole, a jednocześnie szukając wciąż nowych, innowacyjnych rozwiązań w procesie dydaktycznyczno-wychowawczym, chcemy we współpracy z Państwem stworzyć optymalne warunki do rozwoju Waszych dzieci. W naszej codziennej dydaktycznej pracy wciąż stawiamy pytania: jak efektywniej wspierać rodziców w trudzie wychowania, jak uczyć dzieci, żeby samodzielnie wzrastały nie tylko w latach, ale i w mądrości.

Atutem naszej Szkoły jest doświadczona i współpracująca ze sobą kadra, znakomita opieka edukacyjna i pedagogiczna, nowoczesne zaplecze dydaktyczne a przede wszystkim środowisko jakie staramy się tworzyć, budując współpracę między nauczycielami, rodzicami i uczniami. Szczególnie ważne są nasze doświadczenia i sukcesy, wiążące się z przygotowywaniem uczniów do konkursów, zawodów i różnego rodzaju rywalizacji. 
Chcemy, żeby wyróżnikami naszej szkoły były: 
- liczne innowacje pedagogiczne, 
- własne zaplecze sportowe i nauczyciele, dbający o wszechstronny rozwój i zdrowie fizyczne dzieci, 
- podwójne wychowawstwo w klasach, opieka edukacyjna i pedagogiczna, bogaty program zajęć dodatkowych. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły. 

Grono Pedagogiczne i Dyrekcja Szkoły

Wyniki rekrutacji  na rok  szkolny 2021/2022

Komisja rekrutacyjna przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie, działając na podstawie Zarządzenia Nr 0050.10.2021Wójta Gminy Żórawina z dnia 27 stycznia 2021r. (załącznik numer 2) oraz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713ze zm.), art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.), informuje, że na dzień 16.04.2021 r. nie ma wolnych miejsc do klasy 1 na rok szkolny 2021/2022 umożliwiających przyjęcie dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

1. Dzieci zakwalifikowane do oddziału  przedszkolengo na rok szkolny 2021/2022 - pobierz

UWAGA! ZAKWALIFIKOWANIE DZIECKA NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM GO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO!

 Lista dzieci, które uzyskały miejsca, zostanie opublikowana po drugim etapie rekrutacyjnym. zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Żórawina.

2. Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 - pobierz

3. Dzieci nierzyjete do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2021/2022 - pobierz

KLASY I 

1. Dzieci  zakwalifikowane do  klasy I na rok szkolny 2021/2022 - pobierz

Uwaga :  zakwalifikowanie i niezakwalifikowanie  nie jest równoznaczne z dostaniem się do 1 klasy lub nie.
lista dzieci przyjętych oraz tych, które nie zostały przyjęte do 1 klasy zostanie opublikowana 19.03.2021

2. Dzieci przyjęte do  klas pierwszy  na rok  szkolny 2021/2022 - pobierz

 

PROCEDURY REKTRUTACJI

1. Harmonogram rekrutacji w załączonym zarządzeniu Wójta Gminy Żórawina.

1.1. Zarządzenie Wójta Gminy Żorawina - pobierz

2. Za rekrutację odpowiada Komisja do spraw rekrutacji powołany zarządzeniem dyrektora szkoły. Komisja ustala harmonogram, tworzy listę dzieci zakwalifikowanych/przyjętych do szkoły.

3. Zasady  naboru :

1.Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria gminne są opublikowane w Zarządzeniu Nr UG.ORG.0050.10.2021 Wójta Gminy Żórawina z dnia 27 stycznia  2021 r.

2.Nabór wniosków do przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w terminie do 22 litego 2021r.

3.Rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży deklarację woli kontynuacji,nie może brać udziału w rekrutacji(złożona deklaracja jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2021/2022).

4.Rodzic/prawny opiekun składa wniosek wraz z dokumentami w przedszkolu wskazanym jako przedszkole I wyboru.

5.O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.

6.W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

7.W celu potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku i oświadczeniach Wójt Gminy Żórawina korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych
w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.

8.Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:

Zamieszkanie to:

a)zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,

b)zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.

4. Rekrutacja - dokumenty do pobrania :

Oddział przedszkolny :

1. Deklaracja woli zapisu  dziecka  do oddziału  przedszkolnego/klasy  pierwszej - pobierz

2. Deklaraca rodziców o przyjecie  dziecka do  oddziału  przedszkolnego  - pobierz

Klasa pierwsza: 

Dla dzieci zamieszkałych  w obwodzie szkoły:

1. Zgłoszenie do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły - pobierz

2. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w poza obwodem szkoły - pobierz

Do zgłoszeń dzieci do klas I należy dołączyć fotografię , a do zgłoszeń do  oddziału  przedszkolnego  tylko  deklarację.

Klasa IV -  sportowa: 

sportowa

1. Regulamin tworzenia i  funkcjonowania klasy  sportowej  w SP im. Bolesława Chrobrego  w Żórawinie  - pobierz

2. załącznik nr 1. Podanie o przyjęcie dziecka do  klasy  sportowej - pobierz

3. załacznik nr 2 . Oświadczenie ( deklaracja) - pobierz

4. Terminy i  miejsca testów sprawnościowych do  klasy  sportowej  - pobierz
5. załącznik nr 7 - pobierz

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 - pobierz

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 - pobierz