Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2021 / 2022

 • BUDYNEK A (edukacja wczesnoszkolna – klasy 1-3) od godz. 6.30 do 17.00
 • BUDYNEK B (klasy IV – VIII) od godz. 7.00 – 16.30


Świetlica szkolna może objąć uczniów klas IV – VIII opieką świetlicową w godzinach 6.30 – 7.00 oraz 16.30 – 17.00. Prosimy zainteresowanych rodziców o kontakt w tej sprawie z wychowawcami klas.

Zapisy uczniów do świetlicy na rok szkolny 2020/ 2021

 1. Warunkiem przyjęcia ucznia do świetlicy jest wypełnienie i złożenie w szkole Karty Zapisu ucznia do świetlicy, a w tym roku z uwagi na procedury bezpieczeństwa sanitarnego również dodatkowego Oświadczenia.
 2. 01 września w godzinach 7.30 – 12.00 oraz 16.00 – 17.00 rodzice proszeni są o złożenie Karty zapisu dziecka oraz Oświadczenia bezpośrednio u wychowawcy świetlicy, który będzie pełnił dyżur przed głównym wejściem do budynku A szkoły (edukacja wczesnoszkolna). Druki dokumentów będą również do pobrania na miejscu. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego oraz zakrywanie ust i nosa.
 3. Rodzice mogą także pobrać dokumenty ze strony szkoły (zakładka ŚWIETLICA – DOKUMENTY), zwracamy uwagę na konieczność złożenia podpisu przez obojga rodziców.


Dokonywanie stałych zmian w Karcie zapisu ucznia do świetlicy / upoważnienia lub zgody doraźne

 1. W trakcie roku szkolnego można dokonywać zmian o charakterze stałym w Karcie zapisu ucznia do świetlicy (np. dopisanie / wykreślenie osób upoważnionych do odbioru, zmiana godziny/dnia odjazdu szkolnym autobusem lub zgoda na samodzielne wyjście lub opuszczenie świetlicy na zajęcia dodatkowe odbywające się w szkole). Zmian, o których mowa powyżej dokonuje się jedynie w formie pisemnej. W tym celu prosimy o kontakt poprzez dziennik elektroniczny z p. Jadwigą Andrzejak w celu umówienia spotkania.
 2. Uczniowie klas IV – VIII po ogłoszeniu harmonogramu zajęć pozalekcyjnych otrzymają odrębne formularze zgody na opuszczanie świetlicy.
 3. Upoważnienie osoby do odbioru dziecka (która nie została uwzględniona w wykazie osób upoważnionych w Karcie zapisu) musi mieć zawsze formę pisemną z uwzględnieniem numeru dowodu tożsamości. Uczeń przekazuje oświadczenie od rodziców wychowawcy świetlicy.
 4. Jednorazowa zgoda rodzica na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy musi mieć również formę pisemną (należy wskazać dokładną godzinę). Natomiast samodzielne wyjście jest możliwe wyłącznie w przypadku dzieci powyżej 7 roku życia.

Dowozy szkolne

 1. W Karcie zapisu dziecka do świetlicy umieszcza się informację na temat korzystania uczniów z dowozów szkolnych.
 2. Uczeń może rozpocząć korzystanie z dowozów podczas trwania roku szkolnego. Natomiast pierwszy powrót jest możliwy dopiero w kolejnym dniu po złożeniu przez rodziców pisemnego oświadczenia (w Karcie zapisu ucznia do świetlicy). W razie pytań prosimy o kontakt poprzez dziennik elektroniczny z p. Jadwigą Andrzejak.
 3. Wszelkie zmiany w godzinach/dniach odjazdów ze szkoły muszą być dokonywane w formie wyłącznie pisemnej.


Prosimy Rodziców

 1. O dokonanie zapisu dziecka do świetlicy w dniu 01 września, nawet jeżeli uczniowie rozpoczną uczęszczanie na zajęcia w terminie późniejszym (to dla nas bardzo ważne ze względów organizacyjnych).
 2. W przypadku umieszczenia w Karcie zapisu ucznia do świetlicy nazwisk osób upoważnionych do odbioru – prosimy o wpisanie numeru dowodu tożsamości.
 3. Podpisanie Karty zapisu dziecka do świetlicy przez obojga rodziców.
 4. Dokładne zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa COVID 19 oraz Regulaminem świetlicy.
 5. O przygotowanie dzieci na dłuższy pobyt dzieci na dworze (odzież dostosowana do pogody) oraz wyposażenie uczniów w podpisane bidony z wodą. Źródełka wody w szkole są wyłączone.
 6. Wyposażenie uczniów w przybory (kredki, ołówki, nożyczki, klej), gdyż w myśl obowiązujących procedur uczniowie muszą posiadać własne (i nie mogą się nimi wymieniać).
 7. Odwiedzanie naszej strony internetowej – zakładka ŚWIETLICA, ponieważ będzie to główne źródło informacji dla Państwa z naszej strony.

DZIĘKUJEMY


WAŻNE
Wszystkie dokumenty regulujące pracę świetlicy szkolnej (w tym procedury bezpieczeństwa COVID-19) znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły – zakładka W SZKOLE - ŚWIETLICA – DOKUMENTY