Szanowni Państwo,

W tym roku rekrutacja do placówek odbędzie się w systemie elektronicznym. Wszelkie informacje przydatne dla Państwa będą dostępne w późniejszym terminie, po wdrożeniu i przetestowaniu systemu, na stronie Gminy Żórawina i jednostkach oświatowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/ oddziałów przedszkolnych w szkołach obowiązują kryteria ustawowe, którym na potrzeby rekrutacji, przypisuje się taką samą wartość - 120 pkt.

Poniżej przedstawiamy:

- terminy rekrutacji do poszczególnych typów jednostek oświatowych określone w Zarządzeniu Nr UG.WG.0050.7.2022 Wójta Gminy Żórawina z dnia 28 stycznia 2022 r.) oraz

- kryteria organu prowadzącego wraz z liczbą punktów za spełnienie każdego z nich (UCHWAŁA NR XXXIII/306/22 oraz UCHWAŁA NR XXXIII/316/22 Rady Gminy Żórawina z dnia 25 stycznia 2022 r. czytaj więcej...

 

egzamin1. REGULAMIN SPRAWDZIANU WERYFIKUJĄCEGO Z PRZEDMIOTU ORAZ ROZMOWY WERYFIKUJĄCEJ DOTYCZĄCEJ OCENY ZACHOWANIA SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOLESŁAWA CHROBREGO W ŻÓRAWINIE -  POBIERZ

2. WNIOSEK O USTALENIE TERMINU EGZAMINU  WERYFIKUJĄCEGO - POBIERZ

statut

Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego  w Żórawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SP Żórawina.

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-07.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie wymaganym ustawą, tj:

1) strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
2) poniższych elementów strony internetowej;
a) danych teleadresowych podmiotu publicznego oraz linku do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego;
b) narzędzi służących do kontaktu z podmiotem publicznym;
c) nawigacji;
d) deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, zwanej dalej "deklaracją dostępności".

Zgodnie z wytycznymi w/w ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 strona internetowa jest:

 • w pełni zgodna pod względem technicznym, tj:
  • strona posiada narzędzia ułatwień dostępu :

   • podwyższony kontrast;

   • możliwość powiększenia liter;

   • podświetlane linki;

   • mapa strony;

   • skala szarości;

   • jasne tło;

   • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:
  • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR;
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest sekretarz szkoły - kontakt telefoniczny  dostępny  pod numerem:713 165 132 oraz adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także z administratorem strony poprzez e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

 • wejścia do budynków szkoły wyposażone są w podjazdy dla niepełnosprawnych, nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • budynek A częściowo jest dostępny  dla osób z niepełnosprawnością ruchową, nie posiada windy;
 • budynek B jest  dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową - posiada windę;
 • budynki szkoły  wyposażone są w toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie;
 • w budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • w szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 • na terenie placówki istnieje parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym,

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

 • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Podkategorie