Regulamin wyboru i funkcjonowania

RPU

w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego

w Żórawinie

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 • Statut Szkoły Podstawowej
 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Konwencja Praw Dziecka
 1. Prawa ucznia wywodzące się z Konwencji o Prawach Dziecka

Uczeń ma prawo do:

–        znajomości swoich praw;

–        dochodzenia swoich praw;

–        nauki i informacji z różnych źródeł;

–        wypoczynku i czasu wolnego;

–        równego traktowania wobec prawa;

–        ochrony przed poniżającym karaniem i traktowaniem oraz wszelkimi formami przemocy  fizycznej i psychicznej;

–        ochrony prywatności w zakresie życia osobistego, korespondencji;

–        wyrażania własnych poglądów;

–        swobody myśli, sumienia i wyznania;

–        swobodnego zrzeszania się;

–        ochrony zdrowia;

–        odpowiedniego poziomu życia;

TRYB POWOŁYWANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 • Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest w wyborach demokratycznych - tajnych, równych i bezpośrednich.
 • Kadencja Rzecznika Praw Ucznia 1 rok.
 • Wyborcami Rzecznika Praw Ucznia są: uczniowie klas I - VIII szkoły podstawowej

Komisję Wyborczą stanowią uczniowie wchodzący w skład Zarządów Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej klas I - VIII Rzecznik wybierany jest przez społeczność uczniowską spośród wytypowanych osób, po uzyskaniu ich zgody;

–        wybory są:

–        wybory inicjowane są przez SU

–        kandydatury podane są przez SU, radę rodziców i radę pedagogiczną;

–        rada pedagogiczna i rada rodziców mogą odstąpić od podawania kandydatów;

–        funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia może objąć uczeń lub nauczyciel;

–        przedstawienie kandydatów następuje w kampanii wyborczej;

–        kampanię wyborczą przeprowadzają kandydaci pod nadzorem Komisji Wyborczej wyłonionej spośród SU i przedstawiciela rady pedagogicznej;

–        wybory rzecznika odbywają się w II połowie września (dokładny termin ustala SU)

–        stanowisko rzecznika obejmuje kandydat, który uzyskał największą ilość głosów (nauczyciel lub uczeń);

–        w przypadku jednakowej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie;

–        głosy oddawane są na 1 kandydata – nauczyciela lub ucznia;

–        za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest Komisja Wyborcza SU;

–        Komisja Wyborcza SU wybiera spośród siebie Komisję Skrutacyjną (liczącą oddane głosy);

–        wyniki wyborów Komisja Wyborcza ogłasza na tablicy SU w dniu wyborów;

–        rzecznik jest powoływany przez dyrektora szkoły;

–        wręczenie aktu powołania odbywa się w obecności przedstawicieli SU i rady pedagogicznej;

ZADANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA:

     1.Wyjaśnia sprawy sporne między uczniem a nauczycielem w szczególności gdy:

 • wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne
 • sprawa naruszająca prawa uczniów przedstawiona przez samorząd klasowy nie została rozstrzygnięta
 • sprawa zgłoszona przez bezpośrednio zainteresowanego nie odniosła skutku.
 1. Chroni prawa uczniów zgodnie z prawami i obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie Szkoły.
 2. Pomaga uczniom i informuje ich jak powinni korzystać ze swoich praw.
 3. Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów.
 4. Przyjmuje skargi i wnioski na temat naruszeń praw uczniów.
 5. Wspomaga działania uczniów podczas dochodzenia ich praw.
 6. Może zajmować stanowisko w przypadku kary wymierzonej uczniowi za jego zachowanie lub inne przewinienia.

ŚRODKI DZIAŁANIA RZECZNIKA:

 1. Załatwianie indywidualnych skarg.
 2. Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 3. Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
 4. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
 5. Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 6. Rzecznik Praw Ucznia w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny. 

TRYB POSTĘPOWANIA W KWESTIACH SPORNYCH UCZEŃ - UCZEŃ:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy
 • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu
 •  w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej

TRYB POSTĘPOWANIA W KWESTIACH SPORNYCH UCZEŃ - NAUCZYCIEL:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu
 • podjęcie mediacji ze stronami
 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

OBOWIĄZKIEM RZECZNIKA JEST W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności raz w roku przed Radą Pedagogiczną.

800 800 605 - ruszyła całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów „Pomagamy”

Celem infolinii jest profilaktyka problemów dzieci i młodzieży, w tym następstw izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem epidemii COVID-19. Istotne jest również odpowiednie wsparcie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży w ramach prowadzenia przez specjalistów infolinii interwencyjno-informacyjnej. Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych.

Po okresie izolacji wielu młodych ludzi musi sobie poradzić od nowa z różnego rodzaju relacjami i związanymi z tym emocjami. Niejednokrotnie dzieci są ofiarami przemocy i agresji – słownej, a także fizycznej ze strony rówieśników lub dorosłych, są coraz bardziej samotne,
często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii dzieci będą mogły skontaktować się ze specjalistami 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których
nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi. Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci infolinii „Pomagamy” są gotowi do świadczenia pomocy nawet
w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła ją otrzymać.

W ramach działań infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom
i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo.

Drodzy Uczniowie,      

Specjalnie dla Was działa elektroniczna "Skrzynka Zaufania", do której możecie kierować wszystkie swoje sprawy, problemy i uwagi, jakie napotykacie w Waszej edukacji szkolnej.

"Skrzynka Zaufania" jest to specjalny adres e-mail, na który możecie pisać odnośnie swoich problemów szkolnych.

adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik Praw Ucznia nie rozpatruje anonimowyce-mailów !!!

Miej odwagę podpisz się.

Pamiętajcie, że obowiązuje kolejność załatwiania spraw. Pierwszą osobą, która Wam pomoże to Wasz wychowawca. Jeśli uważasz, że wychowawca nie może Ci pomóc, wtedy zwróć się do Rzecznika Praw Ucznia.

Rzecznik Praw Ucznia