Szanowni Państwo,

W tym roku rekrutacja do placówek odbędzie się w systemie elektronicznym. Wszelkie informacje przydatne dla Państwa będą dostępne w późniejszym terminie, po wdrożeniu i przetestowaniu systemu, na stronie Gminy Żórawina i jednostkach oświatowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/ oddziałów przedszkolnych w szkołach obowiązują kryteria ustawowe, którym na potrzeby rekrutacji, przypisuje się taką samą wartość - 120 pkt.

Poniżej przedstawiamy:

- terminy rekrutacji do poszczególnych typów jednostek oświatowych określone w Zarządzeniu Nr UG.WG.0050.7.2022 Wójta Gminy Żórawina z dnia 28 stycznia 2022 r.) oraz

- kryteria organu prowadzącego wraz z liczbą punktów za spełnienie każdego z nich (UCHWAŁA NR XXXIII/306/22 oraz UCHWAŁA NR XXXIII/316/22 Rady Gminy Żórawina z dnia 25 stycznia 2022 r. czytaj więcej...

 

 Harmonogram rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żórawina na rok szkolny 2022/2023

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w kolejnym roku szkolnym.

Dzieci kontynuujące nie biorą udziału w rekrutacji

od 01.03.2022 do 11.03.2022

Postępowanie rekrutacyjne

 
Lp.
 
Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.21.03.2022 - 28.03.2022


16.05.2022 - 20.05.2022
   2 Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

.

do 07.04.2022

do 25.05.2022.


3
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


08.04.2022

do godz. 15.00


27.05.2022

do godz. 15.00


4
Złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata potwierdzenia woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego

11.04.2022 – 15.04.2022

do 31.05.2022 r.


5
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
20.04.2022

02.06.2022 r.

                                                                                           Procedura odwoławcza                                            

1.W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt.1 komisja sporządza uzasadnienie.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4.Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci

przyjętych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego

z podziałem na grupy/ oddziały

31.08.2022 r.

         
Kryteria organu prowadzącegow postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żórawina
  Kryterium Liczba punktów Wymagane dokumenty
1

Dziecko,którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie je wychowujący:

-pracują zawodowo w pełnym wymiarze czasu pracy,

-prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub

-prowadzą gospodarstwo rolne lub

-studiują w systemie dziennym.

W przypadku, gdy wyżej wymienione warunki spełnia jeden rodzic (w pełnej rodzinie) przysługuje 15 pkt

30

zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy wydane przez upoważnioną do tego osobę lub

·wydruk z CEIDG o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej

·zaświadczenie z Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu

ubezpieczeniu społecznemu rolników

·zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.

2

Dziecko, którego oboje rodzice lub rodzic (prawny opiekun) samotnie je wychowujący:

- rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu pracy, emerytury, renty lub prowadzenia działalności gospodarczej do urzędu skarbowego właściwego dla mieszkańców Gminy Żórawina;

- są mieszkańcami i podatnikami podatku rolnego w Gminie Żórawina.

W przypadku, gdy wyżej wymienione warunki spełnia jeden rodzic (w pełnej rodzinie) przysługuje 20 pkt

40 ·zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające złożenie informacji podatkowej za poprzedni rok z tytułu zamieszkania na terenie Gminy Żórawina.
3 Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego lub odroczone od spełniania obowiązku szkolnego. 20 - decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego
4

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola / szkoły.

Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja.

10

-oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata (dziecka) do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.
5 Zgłoszenie dziecka, które w roku poprzedzającym rekrutację korzystało z usług żłobka lub przedszkola. 1 -zaświadczenie dyrektora placówki
6 Zgłoszenie dziecka, które w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację, uczestniczyło w rekrutacji w danej placówce ale nie dostało się z powodu braku miejsc. 1 - oświadczenie rodzica

Harmonogram rekrutacji do klasy I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żórawina na rok szkolny

                                                                                       2022 / 2023

                                                  

                                                         Zgłoszenie dziecka do klasy I

Data
od do

Złożenie zgłoszenia kandydata (dziecka) do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane do szkoły z urzędu.

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej a zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, składają wnioski w terminie rekrutacyjnym o przyjęcie do klasy I.

01.03.2022 r.

15.03.2022 r.

Opublikowanie w szkołach podstawowych listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA:Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

21.03.2022 r. do godz.15.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do szkoły 22.03.2022 r. 28.03.2022 r.
Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o wolnych miejscach. 01.04.2022 r.

                                                         Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca

                                                           (dzieci zamieszkujące poza obwodem szkoły)

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (jeśli nie został złożony w I etapie).

UWAGA

1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji.

04.04.2022 r. 11.04.2022 r.
  Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

Do 14.04.2022 r.

  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 15.04.2022 r. do godz. 16.00
  Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 18.04.2022 r. 22.04.2022 r.
  Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 25.04.2022 r do godz.16.00.
  Podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych do I klasy z podziałem na oddziały 31.08.2022 r.
Procedura odwoławcza

1.W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt.1 komisja sporządza uzasadnienie.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4.Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

         
Kryteria organu prowadzącegow postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żórawina
  Kryterium Liczba punktów Wymagane dokumenty
1

Dziecko,którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie je wychowujący:

-pracują zawodowo w pełnym wymiarze czasu pracy,

-prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub

-prowadzą gospodarstwo rolne lub

-studiują w systemie dziennym.

W przypadku, gdy wyżej wymienione warunki spełnia jeden rodzic (w pełnej rodzinie) przysługuje 15 pkt

30

zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy wydane przez upoważnioną do tego osobę lub

·wydruk z CEIDG o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej

·zaświadczenie z Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu

ubezpieczeniu społecznemu rolników

·zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.

2

Dziecko, którego oboje rodzice lub rodzic (prawny opiekun) samotnie je wychowujący:

- rozliczają   się z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu pracy, emerytury, renty lub prowadzenia działalności gospodarczej do urzędu skarbowego właściwego dla mieszkańców Gminy Żórawina;

- są mieszkańcami i podatnikami podatku rolnego w Gminie Żórawina.

W przypadku, gdy wyżej wymienione warunki spełnia jeden rodzic (w pełnej rodzinie) przysługuje 20 pkt

40 ·zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające złożenie informacji podatkowej za poprzedni rok z tytułu zamieszkania na terenie Gminy Żórawina.
3 Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego lub odroczone od spełniania obowiązku szkolnego. 20 - decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego
4

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola / szkoły.

Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja.

10

-oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata (dziecka) do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.
5 Zgłoszenie dziecka, które w roku poprzedzającym rekrutację korzystało z usług żłobka lub przedszkola. 1 -zaświadczenie dyrektora placówki
6 Zgłoszenie dziecka, które w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację, uczestniczyło w rekrutacji w danej placówce ale nie dostało się z powodu braku miejsc. 1 - oświadczenie rodzica