Pedagog szkolny: mgr Łucja Mroczkowska

GODZINY  PRACY:

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

 

7.40 – 13.00

 

 

 

 

10.00 – 16.00

 

 

7.40 – 12.00

 

 

7.40 – 12.10

 

 

11.40 – 15.30

 

 Zadania pedagoga szkolnego ( w oparciu o rozporządzenie ministra): 

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
  uzdolnieniami, pomocy psychologiczno­ - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - ­pedagogicznej
  dla uczniów,  rodziców i nauczycieli.

 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły  i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
  w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających
  z programu  wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,

 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
  w trudnej sytuacji życiowej.

 • Rozporządzenie ministerialne precyzuje również na czym polega pomoc psychologiczno - pedagogicznej. Jej elementy zbieżne są z zadaniami  pedagoga szkolnego i polegają na:

 • Diagnozowaniu środowiska ucznia.

 • Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia.

 • Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

 • Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.

 • Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno­pedagogicznej.

 • Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły  i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie.

 • Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli
  i rodziców.

 • Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia.

 • Udzielaniu   nauczycielom  pomocy w dostosowaniu   wymagań edukacyjnych wynikających  z realizowanych przez nich programów   nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych.

 • Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

 • Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Pedagog szkolny to negocjator, powiernik, przyjaciel.

Zadania pedagoga są różnorodne, często trudne. Kiedy zamyka drzwi gabinetu i siada na wprost młodego,  często zagubionego i zrozpaczonego człowieka, przejmuje na siebie część jego problemów, negatywnych emocji i buntu. Pedagog dba o wszechstronny rozwój ucznia, organizuje i prowadzi wszelkiego rodzaju  zajęcia o charakterze integracyjno ­ profilaktyczno-­terapeutycznym. Jest koordynatorem działalności profilaktycznej na terenie szkoły oraz inicjatorem i autorem programów związanych ze sferą opiekuńczo – wychowawczą. Prowadzi konsultacje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, pełniąc rolę osoby wspierającej  w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych. Częstą formą pracy jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Pedagog próbuje pomóc w konfliktach na różnych płaszczyznach. Robi wszystko co w jego mocy, ale nie jest cudotwórcą i mimo najszczerszych chęci, nie zawsze jego praca osiąga zamierzone efekty. Wpływ na to ma wiele czynników. Nie ma gotowych recept na rozwiązanie problemów. Zadaniem pedagoga jest wspierać, próbować zrozumieć, szukać przyczyn i wskazywać możliwości rozwiązań; być czułym na krzywdę i nie pozwalać na przemoc. Przy rozwiązywaniu trudności i problemów, pedagog korzysta z pomocy rodziców i innych instytucji: GOPS ­ u, Policji, Sądu dla Nieletnich, kuratora, Poradni Psychologiczno-­Pedagogicznej, CPR, Urzędu Gminy, KRPA. Pedagog jest zawsze sojusznikiem ucznia, nawet jeżeli uczniowi wydaje się inaczej. Przewiduje pewne  sytuacje i trudne decyzje jakie podejmuje, w końcowym efekcie są korzystne dla ucznia ( szczególnie w aspekcie dalszej kariery szkolnej, a nawet życiowej). Pedagog szkolny prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o stwierdzonej dysleksji ( dysgrafii, dysortografii ). Zajęcia odbywają się w gabinecie pedagoga i mają na celu wszechstronny rozwój funkcji poznawczych, utrwalanie znajomości reguł ortograficznych, rozwijanie umiejętności poprawnego pisania i czytania oraz  sprawności językowej.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7.40 – 13.00

10.00 – 16.00

7.40 – 12.00

7.40 – 12.10

11.40 – 15.30

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

 

7.40 – 13.00

 

 

 

 

10.00 – 16.00

 

 

7.40 – 12.00

 

 

7.40 – 12.10

 

 

11.40 – 15.30