Przedmiotowe systemy oceniania w roku szkolnym 2020/2021


ocenyKażdy przedmiotowy system nauczania musi zawierać dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w ramach organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. W naszej szkole w ramach tych działań każde dziecko objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną ma założony arkusz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, który znajduje się w dokumentacji wychowawcy/nauczyciela przedmiotu.

Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021:

2. Język angielski - klasy I-III

2. Matematyka - klasy IV-VIII

3. Zajęcia komputerowe i informatyka - klasy IV-VIII

4. Religia - klasy I-III

5. Religia - klasy IV-VIII

6. Wychowawnie fizyczne (A.Laskowska)

7. Język polski :

- klasa IV

- klasa V

- klasa VI

- klasa VII

- klasa VIII

8. Historia

9. Wiedza o społeczeństwie

10. Etyka

11. Chemia

12. Muzyka

13. Wychowanie fizyczne

14. Język angielski/niemiecki

15. Fizyka - klasy 7, Fizyka - klasy 8

16. Geografia - klasy 5, Geografia - klasy 7, Geografia - klasy 8

17. Technika

18. Biologia

19. Edukacja dla bezpieczeństwa

20. Plastyka