^Do góry
 • 1 Ania
  Dzięki nauce w tej szkole mogłam bez trudu poradzić sobie w gimnazjum! Nauczyciele mieli rację, gdy mówili, że wszystko to czego się nauczę przyda się w nowej szkole.
 • 2 Bartek
  To w tej szkole znalazłem prawdziwych przyjaciół, z którymi trzymam się dalej! Z niektórymi spotykamy się po lekcjach i wspominamy czasy podstawówki.
 • 3 Justynka
  W tej szkole zawsze czuję się bezpiecznie. Nie grozi mi nic złego ze strony starszych klas. Wszyscy dbają o to, aby nic się nie wydarzyło. Bardzo dobrze wspominam też wycieczki, na których poznałam wiele ciekawych miejsc.
 • 4 Filip
  W szkole są super nauczyciele, zawsze mogę na nich liczyć, gdy czegoś nie umiem. Ja nie lubię się za bardzo uczyć, ale oni zachęcają mnie do tego.
 • 5 Weronika
  Dzięki tej szkole znam ortografię, umiem liczyć, znam przyrodę, historię, uprawiam sport i wiem jak sobie radzić w życiu...
baner

Zapisy do szkoły 2020/2021

 

LISTY UCZNIÓW KLASY 0 i  1  w roku  szkolnym 2020/2021:

 

1. Klasy 0 - pobierzkk3

2. Klasy I - pobierz

 

 

   

  

Szanowni Państwo, 
podejmowanie decyzji o miejscu kształcenia własnych dzieci jest sprawą trudną i wymagającą namysłu, zwłaszcza jeśli dzieje się to w warunkach przebudowy systemu edukacji. Pracownicy naszej szkoły starają się patrzeć na każdą zmianę jako na szansę stworzenia nowych, doskonalszych rozwiązań.

W poczuciu troski o to, aby zachować najlepsze praktyki, które udało się już wypracować w naszej szkole, a jednocześnie szukając wciąż nowych, innowacyjnych rozwiązań w procesie dydaktycznyczno-wychowawczym, chcemy we współpracy z Państwem stworzyć optymalne warunki do rozwoju Waszych dzieci. W naszej codziennej dydaktycznej pracy wciąż stawiamy pytania: jak efektywniej wspierać rodziców w trudzie wychowania, jak uczyć dzieci, żeby samodzielnie wzrastały nie tylko w latach, ale i w mądrości.

Atutem naszej Szkoły jest doświadczona i współpracująca ze sobą kadra, znakomita opieka edukacyjna i pedagogiczna, nowoczesne zaplecze dydaktyczne a przede wszystkim środowisko jakie staramy się tworzyć, budując współpracę między nauczycielami, rodzicami i uczniami. Szczególnie ważne są nasze doświadczenia i sukcesy, wiążące się z przygotowywaniem uczniów do konkursów, zawodów i różnego rodzaju rywalizacji. 
Chcemy, żeby wyróżnikami naszej szkoły były: 
- liczne innowacje pedagogiczne, 
- własne zaplecze sportowe i nauczyciele, dbający o wszechstronny rozwój i zdrowie fizyczne dzieci, 
- podwójne wychowawstwo w klasach, opieka edukacyjna i pedagogiczna, bogaty program zajęć dodatkowych. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły. 

Grono Pedagogiczne i Dyrekcja Szkoły Harmonogram rekrutacji w załączonym zarządzeniu Wójta Gminy Żórawina. 
Za rekrutację odpowiada Komisja do spraw rekrutacji powołany zarządzeniem dyrektora szkoły. Komisja ustala harmonogram, tworzy listę dzieci zakwalifikowanych/przyjętych do szkoły.


1. Zarządzenie Wójta Gminy Żorawina  - pobierz

2. Zarządzenie Dyrektora SP w Żórawinie w sprawie informacji o terminach rekrutacji  na rok  szkolny  2020/2021 - pobierz  

Wyniki rekrutacji:

1. Lista kandydatów przyjetych  do oddziału przedszkolnego.

2. Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego - postępowanie uzupełniające

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz kryteria określone w Zarządzeniu Nr 0050/8/2020 Wójta Gminy Żórawina. 

2. Lista kandydatów przyjętych do  klas 1

3. Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych - postępowanie uzupełniające

Zasady  naboru :

1.Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria gminne są opublikowane w Zarządzeniu Nr UG.ORG.0050.8.2020 Wójta Gminy Żórawina z dnia 31 stycznia  2020 r.

2.Nabór wniosków do przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w terminie do 15 marca 2020r.

3.Rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży deklarację woli kontynuacji,nie może brać udziału w rekrutacji(złożona deklaracja jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca
na rok szkolny 2020/2021).

4.Rodzic/prawny opiekun składa wniosek wraz z dokumentami w przedszkolu wskazanym jako przedszkole I wyboru.

5.O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.

6.W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

7.W celu potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku i oświadczeniach Wójt Gminy Żórawina korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych
w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.

8.Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:

Zamieszkanie to:

a)zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,

b)zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.

Rekrutacja - dokumenty do pobrania :

Klasa sportowa: 

sportowa

1. Regulamin tworzenia i  funkcjonowania klasy  sportowej  w SP im. Bolesława Chrobrego  w Żórawinie  - pobierz

2. załącznik nr 1. Podanie o przyjęcie dziecka do  klasy  sportowej - pobierz

3. załacznik nr 2 . Oświadczenie ( deklaracja) - pobierz

4. Terminy i  miejsca testów sprawnościowych do  klasy  sportowej  - pobierz

5. załącznik nr 7 - pobierz

Oddział przedszkolny :

1. Deklaracja rodziców o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  dziecka w oddziale przedszkolnym w SP Żórawina - pobierz

2. Deklaraca rodziców o przyjecie  dziecka do  oddziału  przedszkolnego  - pobierz

Klasa pierwsza: 

Dla dzieci zamieszkałych  w obwodzie szkoły:

1. Zgłoszenie do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły - pobierz

Do zgłoszeń dzieci do klas I należy dołączyć fotografię , a do zgłoszeń do  oddziału  przedszkolnego  tylko  deklarację.

Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1. Wniosek do klasy  pierwszej dla dzieci zamieszkałych  poza obwodem szkzoły - pobierz

Do wniosków dzieci do klas I należy dołączyć fotografię i załączniki od 3-5.

1. Załącznik nr 3 - pobierz

2. Załącznik nr 4 - pobierz

3. Załącznik nr 5 - pobierz

Regulamin szkolnej szatni

1. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z planem pracy szkoły ( w tym świetlicy ) od 6.45 do 17.00.

2.W szatni obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju.

3. Każdy uczeń musi posiadać worek na obuwie zmienne oraz worek na strój sportowy ( nie zaleca się toreb foliowych).

4. Uczniowie uczący się na pierwszą zmianę przychodzą do szatni nie wcześniej niż o godz. 7.45 ( z wyjątkiem dzieci uczęszczających do świetlicy ).Od tej godziny nauczyciel dyżurny lub pracownik szatni przejmuje opiekę nad uczniem. Przed godziną 7.45 za bezpieczeństwo ucznia odpowiada rodzic (prawny opiekun).

5. Uczniowie uczący się później niż o godzinie 8.00 przychodzą do szatni na 10 minut przed dzwonkiem rozpoczynającym lekcje ( z wyjątkiem dzieci uczęszczających do świetlicy ).

6. Uczniowie po zostawieniu odzieży i zmianie butów opuszczają szatnię, zamykając swoją szafkę. Zabrania się przebywania uczniów w szatni podczas przerw i w czasie zajęć lekcyjnych.

7. Każdy uczeń wynajmuje zamykaną szafkę na dany rok szkolny, opłacając ustaloną kaucję, wpłacaną jeden raz w okresie odbywania nauki w szkole.

8. Każdy uczeń bierze odpowiedzialność za swoją szafkę szkolną. Naprawy zniszczeń z winy ucznia pokrywa się z kaucji. W przypadku zwiększonych kosztów napraw niż przewiduje kaucja uczeń zobowiązany jest do pokrycia tych kosztów.

9. Podczas dłuższych przerw i planowanych remontów uczeń pozostawia pustą i otwartą szafkę zostawiając ją otwartą.

10. Uczniowie pozostawiają okrycia oraz obuwie w wyznaczonych szafkach przed zajęciami i odbierają po skończeniu zajęć.

11. W szafce szkolnej uczeń może przechowywać przybory szkolne oraz podręczniki. Zabrania się przechowywania żywności i cennych rzeczy (dokumentów, portfeli, telefonów komórkowych, kluczy itp.)., za które szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

12. Szafka ucznia i kluczyk stanowią na okres wynajmu jego własność.

13. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, dyrektor szkoły w obecności drugiego pracownika lub policji ma prawo skontrolować szafkę ucznia informując o tym rodziców (prawnych opiekunów).

14. Na terenie szatni mogą przebywać uczniowie, pracownicy administracji oraz nauczyciel dyżurny.

15. W trakcie zajęć lekcyjnych, wyjść zorganizowanych pobieranie okrycia jest możliwe tylko z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

16. Przed lekcją wf ( prowadzonego na dworze ) i po zakończonych zajęciach opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia wf.

17. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałe w szatni należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi, nauczycielowi dyżurnemu lub wychowawcy klasy.  

System oceniania

Przedmiotowe systemy oceniania w roku szkolnym 2020/2021


ocenyKażdy przedmiotowy system nauczania musi zawierać dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w ramach organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. W naszej szkole w ramach tych działań każde dziecko objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną ma założony arkusz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, który znajduje się w dokumentacji wychowawcy/nauczyciela przedmiotu.

Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021:

2. Język angielski - klasy I-III

2. Matematyka - klasy IV-VIII

3. Zajęcia komputerowe i informatyka - klasy IV-VIII

4. Religia - klasy I-III

5. Religia - klasy IV-VIII

6. Wychowawnie fizyczne (A.Laskowska)

7. Język polski - klasy IV-VIII

8. Historia

9. Wiedza o społeczeństwie

10. Etyka

11. Chemia

12. Muzyka

13. Wychowanie fizyczne

14. Język niemiecki

15. Fizyka - klasy 7, Fizyka - klasy 8

16. Geografia - klasy 5, Geografia - klasy 7, Geografia - klasy 8

17. Technika

18. Biologia

19. Edukacja dla bezpieczeństwa

20. Plastyka

 

CMI

AK logo

mini

 

 

Szkoła Muzyczna

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Żórawinie Rights Reserved.


Facebook youtube